چین

نقطه؟

چین

خوشه؟

چین

پاور ؟؟؟

چین

گل ؟؟؟

چین

مو؟؟؟؟؟

چین

دست؟؟؟

چین

ته؟؟؟

چین

دامن؟؟؟؟؟؟؟

چین

چین

ببین چین تا کجای زندگی مون نفوذ کرده؟؟؟؟؟لبخند

/ 3 نظر / 24 بازدید