بگذار منتظر بمانند ...!

بگذار منتظر بمانند ... !

میــــــدانی ؟!

یک وقتــــهایی باید

روی یک تکه کاغذ بنویــــسی :

تعطیل است !

و بچســــبانی پشت شیشه ی افکارت !

باید به خودت استراحت بدهی ...

دراز بکشـــی

دستــــهایت را زیر سرت بگذاری ،

به آسمان خیره شوی

و بیـــــخیال سوت بزنی !

در دلت بخندی

به تمـــــام افکاری که ...

پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند ؛

آنوقت با خودت بگویـــــی : بگذار منتظر بمانند ...!

.: حسین پناهی :.

/ 1 نظر / 44 بازدید